Algemene Voorwaarden van Scapedesign bvba, gevestigd te Velm (België)
Versie geldig vanaf 1 januari 2019

1 – Algemene draagwijdte der voorwaarden

De factuur- en verkoopsvoorwaarden van Scapedesign bvba (KBO. nr. 0718796229, Jufferstraat 13, 3806 Velm, België; gilles@planted-box.com) zijn in hun geheel en zonder uitzondering van toepassing op al haar offertes, bestellingen, facturen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd. De klant erkent formeel kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

2 – Plaatsing en aanvaarding van de bestelling

  1. De offertes van Scapedesign bvba zijn steeds vrijblijvend en zonder enige verbintenis van harentwege.
  2. Alle geplaatste bestellingen via de website van Scapedesign bvba zijn onmiddellijk betaalbaar via elektronische betaalmiddelen, zoals omschreven op de website van Scapedesign bvba. Indien de klant opteert om te betalen via overschrijven, dan zal de bestelling pas verstuurd worden van zodra het volledige bedrag voor de bestelling op de rekening van Scapedesign bvba werd gestort. Indien Scapedesign bvba het volledige bedrag niet binnen de 15 dagen heeft ontvangen, dan wordt de bestelling geannuleerd.
  3. De producten van Scapedesign bvba worden geleverd zolang de voorraad strekt. In geval van uitputting zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

3 – Herroepingsrecht voor niet-handelaren

  1. De consument (niet-handelaar) heeft het recht om zonder betaling van een boete en zonder opgave van enig motief af te zien van de aankoop en dit binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product aan de consument.
  2. De consument dient Scapedesign bvba schriftelijk te informeren van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 15 kalenderdagen, door hetzij een herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen hetzij een email te versturen naar Scapedesign bvba (gilles@planted-box.com).
  3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument.
  5. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 15 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  6. Indien de klant na afloop van de in lid 3.1 en 3.5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  7. Indien de consument op correcte wijze gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de goederen in originele en onbeschadigde staat terugzendt aan Scapedesign bvba, dan zal Scapedesign bvba het volledige aankoopbedrag (inclusief de verzendingskosten) terugbetalen aan de consument uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
  8. De kosten voor de terugzending van de goederen aan Scapedesign bvba zijn ten laste van de consument.
  9. Annulatie of herroeping is niet mogelijk voor goederen die verzegeld zijn (vb. meststoffen), producten die op maat gemaakt zijn, producten die beschadigd zijn of niet meer bruikbaar zijn.
  10. Annulatie of herroeping is niet mogelijk bij aankopen door handelaars of ondernemingen.
  11. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

4 – Leveringen, termijnen en risico

  1. De leveringstermijnen zijn louter indicatief. Laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant.
  2. Alle verzendingen van en naar de klant zijn steeds ter zijner laste (evenwel gratis bij bestellingen vanaf € 65,00) en op zijn risico, op welke wijze het transport ook geschiedt, zelfs al gebeurt dit door Scapedesign bvba. Het risico gaat over op het moment dat de goederen de magazijnen van Scapedesign bvba verlaten. Bij leveringen aan consumenten gaat het risico over op het ogenblik dat de consument de bestelling in ontvangst neemt.

5 – Garantie

 1. Voor elke aankoop van een goed door een consument (privépersoon) geldt een wettelijke garantie van twee jaar. De garantie vervalt indien verzegelde goederen (vb. meststoffen) geopend werden, indien de goederen door de klant beschadigd werden of onbruikbaar zijn gemaakt.
 2. Voor de CO2-drukregelaars geldt een wettelijke garantie van drie jaar. Deze garantie geldt voor de gehele drukregelaar met uitzondering van het magneetventiel, bellenteller en overige accessoires.

6 – Overmacht

  1.  Scapedesign bvba is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is door overmacht, in de meest ruime zin van het woord begrepen (o.a. stakingen, blokkades, energiegebrek, vervoersbeperkingen, weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog (-sdreiging), niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, etc.)
  2. Zodra overmacht optreedt, is Scapedesign bvba eenzijdig bevoegd om de overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmachtsfactor. De klant heeft in geval van overmacht geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.

7 – Klachten

  1. De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten in verband met leveringen dienen Scapedesign bvba steeds binnen de 24 uur na ontvangst van de levering schriftelijk te bereiken met een gedetailleerde en volledige opsomming van de gebreken. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot opschorting of uitstel van betaling van een factuur.
  2. Klachten over facturatie dienen steeds te geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de bestelling en per aangetekend schrijven of e-mail.

8 – Aansprakelijkheid

  1.  Scapedesign bvba is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken die niet binnen de 24 uren na ontvangst van de levering en per aangetekend schrijven of e-mail door de klant aan haar zijn kenbaar gemaakt met een gedetailleerde en volledige opsomming van de gebreken. Zichtbare gebreken kunnen op geen enkel ogenblik de aansprakelijkheid van Scapedesign bvba in het gedrang brengen of aanleiding geven tot enige schadevergoeding wanneer de goederen door de klant in gebruik werden genomen.
  2. Verborgen gebreken dienen binnen de 15 dagen na ontvangst van de levering en per aangetekend schrijven of e-mail door de klant aan Scapedesign bvba kenbaar zijn gemaakt met een gedetailleerde en volledige opsomming van de gebreken.
  3. Zowel bij zichtbare als verborgen gebreken, alsmede inzake niet conforme levering, waarbij de aansprakelijkheid van Scapedesign bvba zou worden weerhouden, blijft haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de uitgeschreven facturen voor de desbetreffende levering als tot de concrete dekking zoals verleend door haar verzekeraar.
  4. De klant van Scapedesign bvba zal geen aanspraak maken op door laatstgenoemde of haar aangestelden of door interimpersoneel begane lichte of zware fout. De klant dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten. Evenmin is Scapedesign bvba aansprakelijk voor opzet in hoofde van haar personeel. Scapedesign bvba kan noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aangesproken worden voor daden van haar onderaannemers.

9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Niet of onvolledig betaalde goederen blijven te allen tijde eigendom van Scapedesign bvba tot bij volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de intresten en kosten. Bij niet naleving van de betalingsverplichting van de klant is Scapedesign bvba, onverminderd haar overige rechten, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd haar goederen terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, zulks volledig voor rekening van de klant.

10 – Wederverkoop

 1. De door de klant aangekochte producten mogen in geen geval aan derden te koop worden aangeboden onder een andere naam dan de originele benaming van Scapedesign bvba of in een andere dan de originele, van Scapedesign bvba afkomstige verpakking (op welke wijze dan ook, zoals herverpakking, verkoop in kleinere hoeveelheden, etc.). Bij niet naleving van dit artikel, is Scapedesign bvba, onverminderd haar recht op schadevergoeding, gerechtigd haar leveringsverplichting onmiddellijk op te schorten.

11 – Beëindiging

 1.  Scapedesign bvba kan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang haar eigen verplichtingen geheel of gedeeltelijk beëindigen indien ten aanzien van de klant het faillissement of gerechtelijke reorganisatie (al dan niet door de klant zelf) wordt aangevraagd of uitgesproken, ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging of betalingsmoeilijkheden van de klant. Scapedesign bvba zal wegens deze beëindiging nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan de klant.

12 – Geheimhouding

 1. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is de klant gebonden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de opdracht in de meest ruime zin (o.a. fabricagemethodes, etc.), niet zelf te gebruiken of door te spelen aan derden.

13 – Betalingsmodaliteiten

 1. De facturen van Scapedesign bvba zijn contant en zonder enige korting betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en uiterlijk op de vervaldag, zijnde 30 dagen na de factuurdatum.

14 – Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Ieder bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, zijnde 30 dagen na de factuurdatum, zal automatisch, van rechtswege en zonder dat er een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar en dit vanaf de vervaldag. Bovendien zal iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag automatisch, zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 100,00 euro, als forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding. Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag behoudt Scapedesign bvba het recht voor eventuele overeengekomen voorwaarden of betalingstermijnen te herzien en kan zij bestellingen die reeds geplaatst zouden zijn, annuleren of inhouden tot de factuur betaald is.

15 – Nietigheid

 1. De eventuele nietigheid van één van de clausules van huidige algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige clausules niet in het gedrang.

16 – Bevoegde rechtbank en toepasselijke recht

 1. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, hetzij de rechtbank naar keuze van Scapedesign bvba. Het Belgische recht is steeds van toepassing.